RSS
A A A
SmodBIP

Statut

Uchwała Nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli z dnia 28.08.2015r. (protokół nr 8/14/15) w sprawie: zmian w statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli Na podstawie:  Ustawa z dn. 07.09.1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Ustawa z dn. 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  Ustawa z dn. 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.)  Ustawa z dn. 21.11.2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)  Ustawa o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r. – (Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. – (Dz.U. z 2009r., nr 152, poz. 1223 z póź zm.)  Rozp. MEN z dn. 01.02.2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013/199)  Rozp. MENiS z dn.11.12.2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002, nr. 223, poz. 1869 z późn. zm.);  Rozp. MEN z dn.18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – (Dz.U. z 2008r., nr 173, poz. 1072);  Rozp. MEN z dn. 30.04.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013/532);  Zarządzenie 52/2015 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 7.08.2015r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie łódzkim w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dzieciom niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym i dzieciom z autyzmem oraz wskazania specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działają zespoły orzekające. § 1 Rada Pedagogiczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli dokonała zmian w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. § 2 Uchwala się, co następuje: 1. W Dziale II § 5 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.” 2. W Dziale IV § 3 w ust. 7 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy poradni.” 3. W Dziale VI § 1: a) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, tyflopedagoga i surdopedagoga, których zadania określają zakresy czynności zawarte w teczkach osobowych.” b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „Do zadań tyflopedagoga należy: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży niewidzących i słabo widzących oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 2) organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w zakresie: usprawniania zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, umiejętności pisania i czytania, podnoszenia podstawowych umiejętności społecznych, 3) wspieranie nauczycieli w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych, doboru form i metod pracy oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, 4) wspieranie i edukacja rodziców w zakresie właściwego funkcjonowania dzieci w sferze społecznej i związanej z nauką szkolną.” c) ust. 6b w brzmieniu: „Do zadań surdopedagoga należy: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży niesłyszących i słabo słyszących oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 2) organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w zakresie: usprawniania zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, umiejętności pisania i czytania, podnoszenia podstawowych umiejętności społecznych, 3) wspieranie nauczycieli w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych, doboru form i metod pracy oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, 4) wspieranie i edukacja rodziców w zakresie właściwego funkcjonowania dzieci w sferze społecznej i związanej z nauką szkolną.” d) ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: „Zadania wymienione w pkt. 3, 4, 5, 6, 6a i 6b mogą być realizowane w Poradni, szkołach, przedszkolach i w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.” § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 2 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1.09.2015r. § 4 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Poradni. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Katarzyna Piotrowska - Dyrektor Poradni -----------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 6/2012/2013
Rady  Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zduńskiej Woli
z dnia  12.04.2013r.   (protokół nr 4/12/13)

w sprawie
przyjęcia  statutu  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli

Na podstawie:
 Ustawa z dn. 07.09.1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 Ustawa z dn. 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 Ustawa z dn. 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 Ustawa z dn. 21.11.2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., nr 223, poz. 1458                    z późn. zm.)
 Ustawa o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r. – (Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. – (Dz.U. z 2009r., nr 152, poz. 1223 z póź zm.)
 Rozp. MEN z dn. 01.02.2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 13.02.2013r.               poz. 199)

 Rozp. MENiS z dn.11.12.2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z  2002, nr. 223, poz. 1869 z późn. zm.);

 Rozp. MEN z dn.18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – (Dz.U. z 2008r., nr 173,              poz. 1072);

 Rozp. MEN z dn. 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r., nr 228,                   poz. 1487);

§ 1

Rada Pedagogiczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli uchwala Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Uchyla się uchwałę z dnia 04.03.2011r. nr  4/10/11 Rady  Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Zduńskiej Woli w sprawie przyjęcia statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Poradni.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                 
                                                                                                        

Przewodniczący Rady Pedagogicznej


Załącznik do Uchwały  6/2012/2013
Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli

STATUT
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ  W  ZDUŃSKIEJ  WOLI                                                                             

Dział I.    Postanowienia ogólne

§ 1

Poradnia nosi nazwę – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli i w dalszej części statutu będzie nazywana Poradnią.

§ 2

Siedziba Poradni znajduje się w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 3a.

§ 3

Poradnia została utworzona na mocy ustawy o systemie oświaty z dnia 15.07.1961r. oraz Zarządzenia MEN z dnia 01.08.1964r., przez Inspektora Oświaty w Zduńskiej Woli dnia 01.04.1968r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

Organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli od dnia 01.01.1999r. jest Rada Powiatu Zduńskowolskiego.

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura                      w Sieradzu.

§ 5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zasięgiem swoim obejmuje placówki oświatowo- wychowawcze w rejonie powiatu zduńskowolskiego.

1. W Zduńskiej Woli:

przedszkola:

Publiczne Przedszkole Nr 2    ul. Getta Żydowskiego 17
Publiczne Przedszkole Nr 3    ul. Szadkowska 22
Publiczne Przedszkole Nr 4    ul. Żeromskiego 6
Publiczne Przedszkole Nr 5    ul. Zielona 11
Publiczne Przedszkole Nr 6    ul. Żytnia 19/23
Publiczne Przedszkole Nr 7    ul. Karsznicka 112
Publiczne Przedszkole Nr 9    ul. Baczyńskiego 11
Publiczne Przedszkole Nr 10  ul. Zielona 47
Publiczne Przedszkole Nr 11  ul. Sieradzka 7
 
szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2   ul. Spacerowa 90
Szkoła Podstawowa Nr 6   ul. Złota 67
Szkoła Podstawowa Nr 7   ul. Wodna 32
Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 46a
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Żeromskiego 2/4
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. 1 Maja 27


gimnazja:

Publiczne Gimnazjum Nr 1  ul. Parkowa 5
Publiczne Gimnazjum Nr 2  ul. Łaska 84
Publiczne Gimnazjum Nr 3  ul. 1 Maja 27
Publiczne Gimnazjum Nr 5  ul. Wileńska 3

szkoły ponadgimnazjalne:

I Liceum Ogólnokształcące ul. Dąbrowskiego 6
II Liceum Ogólnokształcące ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Żeromskiego 10
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Łaska 61
Zespół Szkół  ul. Okrzei 11
Zespół Szkół Zawodowych ZDZ w Łodzi z Siedzibą w Zduńskiej Woli ul. KEN 3
Liceum Plastyczne ul. Sieradzka 29

zespoły szkół:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – ul. Zielona 59a
                                                                              Przedszkole Specjalne
                                                                 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14
                                                                 Gimnazjum Specjalne Nr 6           
                                                                 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5
                                                                              Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Zespól Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli – ul. Kilińskiego 27
                                                                  Szkoła Podstawowa nr 9
                                                                  Gimnazjum nr 4

Placówki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  ul. Kilińskiego 17
Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  ul. Okrzei 11
                                                        
2.  W  gminie Zduńska Wola:

przedszkola:

Gminne Przedszkole w Ochraniewie
Gminne Przedszkole w Tymienicach

szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
Szkoła Podstawowa w Izabelowie
Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
Szkoła Podstawowa w Krobanowie

zespoły szkół:

Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach

szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
(szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjum)

3. W mieście i gminie Szadek:

Publiczne Przedszkole w Szadku

szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach
Szkoła Podstawowa w Krokocicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sikucinie

zespoły szkół:

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku
Gimnazjum Społeczne Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach

4. W gminie Zapolice:

Publiczne Przedszkole w Zapolicach
Społeczna Szkoła Podstawowa w Rembieszowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach (szkoła podstawowa i gimnazjum)

§ 6

Poradnia jest placówką publiczną, korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.


Dział II.     Cele i zadania poradni

§ 1

1. Poradnia realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

3.  Do zdań Poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno
– pedagogicznej,
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych,
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania
w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

5. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
    1) wydanie opinii,
    2) wydanie orzeczenia  o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno
        –wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
        przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci młodzieży,
    3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
    4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

6.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega  w szczególności na:
1)  prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

7.  Pomoc, o której mowa w pkt. 6, jest udzielana w szczególności w formie:
         1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
         2) terapii rodziny,
         3) grup wsparcia,
         4) prowadzenia mediacji,
         5) interwencji kryzysowej,
         6) warsztatów,
         7) porad i konsultacji,
         8) wykładów i prelekcji,
         9) działalności informacyjno – szkoleniowej.

8.  Zadania Poradni dla nauczycieli realizowane są w szczególności w formie:
a) porad i konsultacji;
b) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce,
c) udziału  w zebraniach rad pedagogicznych,
d) warsztatów,
e) grup wsparcia,
f) wykładów i prelekcji,
g) prowadzenia mediacji,
h) interwencji kryzysowej,
i) działalności informacyjno – szkoleniowej.

§ 2

1.   Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół                       i placówek  mających siedzibę na terenie działania poradni.

2.   W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

3.   Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi Poradnię, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży,  rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szczególności obejmuje:
1) diagnozowanie środowiska ucznia,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych,
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
8) wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
13) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
15) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń (do 31.12.2015r. fakultatywnie, od 01.01.2016r. obligatoryjnie).

§ 3

Zadaniem Poradni jest opiniowanie i orzekanie.


§ 4

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:
1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
2) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
3) specyficznych trudności w uczeniu się,
4) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
5) zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera)
z nauki drugiego języka obcego,
6) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
7) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
8) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
9) realizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą przez dziecko uczęszczającego do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, 
10) innych określonych w odrębnych przepisach,
11) innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem
i wychowaniem dzieci i młodzieży.

2.  Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. 
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

3. Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

4.  Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędnie przeprowadzenie  badań lekarskich, na wniosek Poradni, rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje, niezbędne do wydania opinii.

5.  Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w punkcie 4, nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w terminie określonym w pkt. 2, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

6.  W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecka albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa
w pkt. 3, informując o tym osobę składającą wniosek.

7.  Opinia poradni zawiera:
1) oznaczenie poradni wydającej opinię,
2) numer opinii,
3) datę wydania opinii,
4) podstawę prawną wydania opinii,
5) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, dziecka albo pełnoletniego ucznia,  którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie  odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego  we wniosku o wydanie opinii,
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
11) podpis dyrektora poradni.

8.  W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

9. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację
o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

§ 5
1. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozp. MEN                           z dn. 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zespoły orzekające, które wydają:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2.  Zespół orzekający, wydaje orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie
działania Poradni.
1)  W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia,
2) Zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

3) Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje zespół działający w poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,

4) Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla  dzieci niewidomych
i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

3. Zespoły orzekające powołuje dyrektor Poradni. W skład zespołu wchodzą: dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog oraz lekarz. W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział
w pracach zespołu jest niezbędny.

4.  Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 6

1.   Zespoły wydają orzeczenia i opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zwanych dalej wnioskodawcą.
2. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.
3. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu orzekającego, o których
mowa  w pkt. 1.

4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor
Poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do
rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
5. Dyrektor Poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii,                      jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii wraz
z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie  załatwienia sprawy.
6. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii powinien zawierać:
1) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie  odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej
w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,  a także nazwę zawodu – w przypadku  ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
3) określenie celu  i przyczyny, dla których niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii,
4) podpis wnioskodawcy.

7. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych i lekarskich.
8.  Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
9. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania
przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
1) okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
2) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
3) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych
z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
10. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
11. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

12. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii, albo przedstawiona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają członkowie zespołu lub inne osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.

13. Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala termin posiedzenia zespołu. Do wniosku przewodniczący dołącza posiadaną przez Poradnię dokumentację dotyczącą dziecka, informując o tym wnioskodawcę.
14. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.
15. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
16. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów, a w razie równej liczby głosów, rozstrzygającym jest głos przewodniczącego zespołu.
17. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację
o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
18.  Orzeczenie albo opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.         
19. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego
przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 1–4 do rozp. MEN z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych - Dz.U. z 2008r.nr 173, poz. 1072
20. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:
1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2)  wszystkie najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

21. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole.

22. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu
edukacyjnego w tej szkole.

23. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

24. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie
o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje się na czas określony, wskazany
w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, wydanego przez lekarza, na czas nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły.
25.  W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:
1) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2) w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu
w szkole,
3) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.
26. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.
27. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia                     o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje orzeczenie uchylające orzeczenie o potrzebie kształcenia   
specjalnego albo indywidualnego nauczania.

28. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia  
     o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń,
3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
29. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie  nowego orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania               
przedszkolnego, odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania albo odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.                        W uzasadnieniu zespół stwierdza, że zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego albo potrzeba indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania czy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
30. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

31.  Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zawiera:
1) datę wydania opinii,
2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,
3) podstawę prawną opinii,
4) skład zespołu, który wydał opinię,
5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich  zamieszkania,
6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy udzielanej dziecku i rodzinie,
w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb,
8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy,
9) podpis przewodniczącego zespołu.

32. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie       odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

33. Orzeczenie odmowne powinno zawierać:
1) datę wydania orzeczenia,
2) numer orzeczenia,
3) podstawę prawną orzeczenia,
4) skład zespołu, który wydał orzeczenie;
5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,  a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
6) stwierdzenie, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania,
7) uzasadnienie,
8) pouczenie o przysługującym odwołaniu,
9) podpis przewodniczącego zespołu.
34. Uzasadnienie orzeczenia odmownego powinno zawierać w szczególności: wskazanie faktów, które zespół uznał za istotne w sprawie oraz przyczyn, z powodu których odmówił orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo indywidualnego nauczania.
35. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię               stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
36. Opinia, odmowna zawiera:
1) datę wydania opinii,
2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,
3) podstawę prawną opinii,
4) skład zespołu, który wydał opinię,
5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
6) stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
7) uzasadnienie,
8) podpis przewodniczącego zespołu.

37. Uzasadnienie,  zawiera w szczególności: wskazanie faktów, które zespół uznał za istotne w  sprawie, oraz przyczyn, z powodu których uznał, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.


§ 7

1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem, że orzeczenie odmowne  doręcza się w jednym egzemplarzu.
3. Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać kopię orzeczenia albo opinii, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
4. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
5.  Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
6.  Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
7.  Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, o którym mowa w  pkt. 5.
8.  Kurator oświaty może, w miarę potrzeb, zasięgnąć opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
9.  Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty odwołanie nie przysługuje.
10.  Do postępowania w sprawach o wydanie orzeczenia, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 8
1.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego,
o których mowa  w art. 71 b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć, organizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 9
1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są organizowane oddziały przedszkolne, organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, dyrektor szkoły lub placówki,
do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizuje indywidualne nauczanie.
3.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 i 2 należy dołączyć odpowiednio orzeczenie
o  potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie    indywidualnego nauczania.
4.  Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.
§ 10
W sytuacji gdy szkoła nie jest w stanie udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalecanej w orzeczeniu, pomoc taką, na wniosek rodzica, zapewnia Poradnia.
§ 11
1.  W Poradni może być powołany zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zespół jest powołany przez dyrektora Poradni.        
2.  Szczegółowe działania zespołu określa Regulamin pracy zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
§ 12
W zakresie diagnozy Poradnia prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
§ 13
1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Poradni może być organizowana w formie:
          1)   zajęć specjalistycznych:
- korekcyjno-kompensacyjnych,
- logopedycznych,
- socjoterapeutycznych,
- inne o charakterze terapeutycznym,
2)    oddziaływań psychoterapeutycznych z elementami terapii rodzinnej i mediacji,
3)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
4)    porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
5)   wieloaspektowego wspierania dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,
6)   zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, 
7)   grup wsparcia,
8)   prowadzenia mediacji,
9)   interwencji kryzysowej,
       10)   wykładów i prelekcji,
       11)   działalności informacyjno – szkoleniowej.

2. Objęcie ucznia pomocą, o której mowa w pkt. 1 może odbywać się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów.

3.    Organizuje się  zajęcia specjalistyczne:
1) korekcyjno-kompensacyjne - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
2) logopedyczne - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,
3) socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

4.  Udział ucznia w  zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.

5.  Zajęcia psychoterapeutyczne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, ograniczania zachowań dysfunkcyjnych uczniów, kształtowania u nich równowagi emocjonalnej i dojrzałości społecznej oraz wspierania ich rozwoju. Pomoc obejmuje  uczniów, rodziców (opiekunów) i nauczycieli w formie konsultacji, informacji i instruktażu, przekazywanych materiałów oraz zajęć seminaryjno-warsztatowych.

6. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia ich umiejętności  z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczo-edukacyjnych.

7. W zakresie poradnictwa zawodowego Poradnia pomaga uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia w formie badań preferencji zawodowych, zajęć warsztatowych,  aktywizujących do samodzielnego podejmowania decyzji zawodowych oraz konsultacje. Prowadzone są także działania informacyjne kierowane do rodziców, opiekunów
i nauczycieli.

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w celu ukierunkowywania ich kreatywnego myślenia, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz podnoszenia ich kompetencji społeczno-emocjonalnych.


Dział  III.  Organizacja pracy Poradni z innymi placówkami

§ 1

Poradnia współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

§ 2

Współpraca Poradni między innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
w zakresie przekazywania Kart Indywidualnych dzieci, w przypadku gdy Poradnia
w Zduńskiej Woli nie jest placówką właściwą do udzielenia  pomocy dziecku np. z uwagi na zmianę przez nie miejsca zamieszkania, odbywa się zgodnie z następującymi procedurami:

1. Rodzic (prawny opiekun) dziecka, pełnoletni uczeń kieruje do dyrektora Poradni  pisemny wniosek w sprawie przekazania Karty Indywidualnej, który zawiera:
a) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia,
b) dokładny adres zamieszkania,
c) prośbę  o przekazanie dokumentacji z badań i innych czynności uzupełniających, które wykonano w stosunku do dziecka w PPP w Zduńskiej Woli, do poradni właściwej do udzielenia dziecku pomocy
d) podpis rodzica (prawnego opiekuna), datę wystawienia wniosku.

2. W ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia wniosku, dyrektor Poradni sporządza protokół
z przekazania Karty Indywidualnej dziecka do poradni właściwej do udzielenia  mu pomocy.

3.  Protokół z przekazania Karty Indywidualnej dziecka do poradni właściwej do udzielenia mu pomocy zawiera:
a) oznaczenie poradni przekazującej Kartę Indywidualną dziecka,
b) oznaczenie poradni  właściwej do udzielenia mu pomocy,
c) chronologiczny spis dokumentów zawartych w Karcie Indywidualnej dziecka,
d) datę wystawienia oraz podpis dyrektora  sporządzającego protokół,
e) miejsce na podpis dyrektora poradni właściwej do udzielenia dziecku pomocy,
f) datę odbioru dokumentów.
4. Przekazanie Karty Indywidualnej dziecka, następuje drogą pocztową - za potwierdzeniem odbioru, lub poprzez oddelegowanego pracownika w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.
5. Dyrektor poradni właściwej do udzielenia dziecku pomocy potwierdza odbiór Karty Indywidualnej dziecka (badania i inne czynności uzupełniające wykonane w Poradni
w Zduńskiej Woli) poprzez podpisanie protokołu dołączonego do dokumentacji.

6. Protokół z przekazania Karty Indywidualnej dziecka, podpisany przez dyrektora  poradni właściwej do uczulenia mu pomocy, jest odsyłany drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) do poradni, która go sporządziła lub przekazany pracownikowi tej poradni.

§ 3

   1. Współdziałanie Poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami realizowane jest przez        wykonywanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
          i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
          w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; polega w            szczególności na:
1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz   możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów w kl. I-III szkoły podstawowej,
b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.
2) współpracy z przedszkolami, szkołami  i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły  lub placówki lub
rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno–       komunikacyjnych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom
      pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
      i młodzieży,
6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
     młodzieży, rodziców i nauczycieli,
      7)  udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami
           pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup
           wychowawczych i specjalistom.

  2.  Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki
w zakresie:
       1) wynikającym z kierunków realizacji kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
       2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkól i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami,
       3)  realizacji podstaw programowych,
       4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania,
       5)  analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu
i egzaminów,
       6)  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,
       7)  innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

3. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
      1)  pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
      2)  ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola,
           szkoły lub placówki,
      3)  zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
      4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form
           wspomagania.

4. Pracownicy Poradni mogą udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom, rodzicom i uczniom w Poradni oraz w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym.

§ 4

1. Pracownicy Poradni podejmują  współpracę  na rzecz dziecka i jego środowiska rodzinnego i szkolnego z instytucjami np. PCPR, ośrodkami pomocy społecznej, domem dziecka, sądami, policją, kuratorami sądowymi, placówkami opieki medycznej i organizacjami pozarządowymi przede wszystkim w zakresie przemocy w środowisku domowym
i szkolnym, uzależnień, wykorzystywania seksualnego, prób S, opóźnień i zaburzeń rozwojowych oraz rozpoznawania i wspierania uzdolnień.

2. We współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, pracownicy Poradni udzielają wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach
i placówkach na terenie działania Poradni w zakresie rozpoznawania uzdolnień oraz przyczyn trudności edukacyjnych uczniów i organizowania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
Dział IV. Organa Poradni, ich kompetencje, zasady współdziałania i sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 1

1. Organami Poradni są:
1) Dyrektor Poradni,
2) Rada Pedagogiczna.

§ 2
1. Poradnią kieruje dyrektor, który jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, któremu powierzono to stanowisko.
2. Stanowisko dyrektora Poradni, z zastrzeżeniem ust. 3, powierza organ prowadzący Poradnię.
3. Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora Poradni może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.
4. Kandydata na stanowisko dyrektora Poradni wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że  organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3.
5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po  zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący Poradnię powołuje komisję konkursową.
7. Inne sprawy dotyczące komisji konkursowej i przebiegu konkursu regulują zapisy  art. 36 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 z późniejszymi zmianami.
8. Stanowisko dyrektora Poradni powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż rok szkolny.
9. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w pkt. 8.
10. Uprawnienia i obowiązki dyrektora wynikają z artykułu 39 ustawy o systemie oświaty
i obejmują:
1) kierowanie działaniami poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) dysponowanie środkami finansowymi poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi poradni,
5) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pomocy poradni,
6) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom rady pedagogicznej,
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w celu organizacji praktyk pedagogicznych.

11. Do zadań i kompetencji dyrektora Poradni należy również:
1) wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów z zakresu działania Poradni,
2)   podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
3)   współpraca z organami powiatu i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.

12. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i dla     pracowników, którzy nie są nauczycielami.

13. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom Poradni,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach      odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników      Poradni.

14.   Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

§ 3

1. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni Poradni.

2.   Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym realizującym zadania statutowe – opiniuje, wnioskuje, zatwierdza w formie uchwał w sprawach związanych z organizacją pracy Poradni i działalnością merytoryczną.

3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
4.   Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu pracy oraz w miarę bieżących potrzeb.

5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

6.   Dyrektor poradni przedstawia  Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy poradni i sprawozdań z ich realizacji,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni.

8.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego Poradni,
3) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9.  W zebraniach Rady może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po uprzednim powiadomieniu dyrektora.

10.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian i przyjmuje                  w formie uchwał.

11.  Dyrektor jako przewodniczący Rady może zapraszać z własnej inicjatywy lub na wniosek  Rady inne osoby z głosem doradczym.

12.  Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się poza pensum godzin.

13.  Obecność członków Rady na posiedzeniu jest obowiązkowa.

14.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie ze stanowiska dyrektora.

15.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

16.  Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym i dotyczą:
1) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
2) planów pracy poradni i sprawozdań z ich realizacji,
3) regulaminu rady pedagogicznej,
4) statutu poradni,
5) organizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.

17.  W głosowaniu tajnym Rada podejmuje decyzje w sprawach:
1) opiniowania kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Poradni
i odwoływania ich z funkcji,
2) wniosku o odwołanie dyrektora poradni.

18.  Rada Pedagogiczna w sposób jawny opiniuje:
1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego poradni,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

19.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

20.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 4

1.  Działalność poszczególnych organów Poradni powinna być zgodna z przepisami Ustawy
o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. W przypadku przekroczenia kompetencji przez którykolwiek z organów, wynikających z przepisów prawa oświatowego, organ prowadzący placówkę, na wniosek jednego z organów bada zasadność zgłoszonego wniosku, rozpatruje go i powiadamia o sposobie i trybie jego załatwienia.

2.   Spory i konflikty rozstrzygane są na następujących zasadach:
1) poszanowania obu stron,
2) wysłuchania obu stron,
3) obiektywnego ustosunkowania się do przedmiotu konfliktu,
4) dążenia do polubownego rozstrzygnięcia sporu,
5) bieżącego rozstrzygania kwestii spornych.

3.   W przypadku konfliktu między:
1) klient - pracownik Poradni osobą negocjującą jest dyrektor Poradni, a w sytuacji nierozstrzygnięcia organ prowadzący,
2) pracownik – dyrektor – powołuje się osobę lub osoby z grona pedagogicznego negocjujące sprawę; w przypadku nierozstrzygnięcia sporu organ prowadzący,
3) pracownik – pracownik – osobami negocjującymi maże być dyrektor bądź inny pracownik spośród Rady Pedagogicznej.

W przypadku konfliktu między pracownikiem Poradni a jej dyrektorem Rada Pedagogiczna może wyłonić 3-osobowy zespół rozjemczy, którego zadaniem jest doprowadzenie stron do ugody lub jeśli stwierdzono poważne naruszenie przepisów Karty Nauczyciela lub Kodeksu Pracy, wnioskowanie do organu prowadzącego bądź do dyrektora Poradni o ukaranie strony winnej tego konfliktu.


Dział  V.    Organizacja pracy Poradni

§ 1

1.  Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia  25 maja danego roku.

2.  W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się teren działania Poradni, liczbę pracowników oraz liczbę godzin wynikających z potrzeb Poradni.

3.  Organizację zajęć stałych określa tygodniowy rozkład ustalony przez dyrektora Poradni na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

4.  W Poradni działają zespoły problemowe:
1) zespół ds. diagnozy i pomocy psychologicznej,
2) zespół ds. diagnozy i pomocy pedagogicznej,
3) zespół ds. diagnozy i pomocy logopedycznej.

5.  Posiedzenia zespołów problemowych odbywają się przynajmniej raz do roku i są protokołowane.

6.  Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

7. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.


Dział  VI.   Pracownicy Poradni

§ 1

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, których zadania określają zakresy czynności zawarte w teczkach osobowych.

2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie minimalizowania nieprawidłowości
i zaburzeń sfery emocjonalnej, społecznej i poznawczej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym ucznia,
4) wspieranie nauczycieli w opracowywaniu realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających wobec dzieci
i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole  w zakresie dostosowywania metod pracy do właściwości psychofizycznych i specyfiki zaburzeń szczególnie poznawczych i emocjonalnych uczniów,
5) określanie form i sposobów udzielania uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
6) podejmowanie interwencji kryzysowych na terenie przedszkoli i szkół.
4.  Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
w zakresie: usprawniania zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, umiejętności pisania i czytania, podnoszenia podstawowych umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom i propagowania zdrowego stylu życia,
3) wspieranie nauczycieli w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających wobec dzieci
i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole  w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych, doboru form i metod pracy oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych,
4) wspieranie i edukacja rodziców w zakresie właściwego funkcjonowania dzieci
w sferze społecznej i związanej z nauką szkolną.

5.  Do zadań logopedy należy:
1) przeprowadzanie badań przesiewowych poza poradnią, w szczególności przedszkolach i w szkołach, w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
2)   diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
3)   prowadzenie terapii logopedycznej w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogiczno-     logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania      prawidłowego rozwoju mowy, eliminowania nieprawidłowości artykulacyjnych
     i innych zaburzeń mowy wynikających z całościowych zaburzeń rozwojowych np.      upośledzenia umysłowego, autyzmu,
5)  podejmowanie działań profilaktycznych poza poradnią, w szczególności przedszkolach      i w szkołach,  zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym      współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
6)  wspieranie nauczycieli w realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-     terapeutycznych oraz planów działań wspierających wobec dzieci i młodzieży objętych      pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie usprawniania komunikacji
     i poszerzania kompetencji językowej uczniów.

6.  Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) diagnozowanie preferencji zawodowych uczniów oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
2) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
     i podjęcia roli zawodowej, na terenie szkół i Poradni,
3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych       właściwych dla danego poziomu kształcenia,
4) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa       edukacyjno-zawodowego,
5) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na      poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
7. Zadania wymienione w pkt. 3,4,5,6 mogą być realizowane w Poradni, szkołach, przedszkolach i w środowisku rodzinnym ucznia.
8.  W Poradni na umowę zlecenie jest zatrudniony lekarz, który bierze udział w posiedzeniach zespołów orzekających oraz w konsultacjach, w przypadkach wymagających wsparcia.

9.  Oprócz pracowników pedagogicznych poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

10. Do zadań głównego księgowego należy:
1)  wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy 
   o finansach  publicznych,
2)    prowadzenie rachunkowości Poradni,
3)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 
        z planem finansowym,
5)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
       operacji gospodarczych i finansowych.
6) zorganizowanie komórki księgowości w sposób zapewniający ochronę mienia
       społecznego, kontrolę wykonywania zadań planowych oraz prawidłowy rozrachunek
       gospodarczy,
7)   kierowanie pracę służby finansowo-księgowej,
8)   zorganizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych,
9) nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów, sporządzanie sprawozdań
       finansowych,
10) kontrola prawidłowego przekazywania i zabezpieczenia wszelkiej dokumentacji
        finansowo- księgowej,
11)  ścisłe przestrzeganie w toku realizacjo budżetu,
12)  przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie spraw finansowo-księgowych,
13)  sprawowanie kontroli wewnętrznej,
14) przestrzeganie zasad w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności,
        gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,
15)  przestrzeganie dyscypliny finansowej,
16)  podpisywanie w imieniu placówki:
a) dokumentów bankowych,
b) wszystkich innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących spraw finansowo-księgowych, a wymagających podpis Głównego Księgowego,
17) nadzór nad terminowym i zgodnym pod względem formalnym i rzeczowym
        wykonywaniem wszystkich prac przez podległy mu personel, a wynikających z
     zakresem prac księgowości,
18)  prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym sporządzenie sprawozdań o dochodach i
        wydatkach,
19)   sporządzanie bilansu prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym,
20) opracowywanie wytycznych w sprawie organizacji inwentaryzacji oraz kontrola
        przebiegu inwentaryzacji.

11. Do zadań specjalisty ds. księgowych należy:
1) prowadzenie dokumentacji potrąceń z wynagrodzenia pracowników Poradni,
2) wyliczanie i wystawianie czynnym i byłym pracownikom zaświadczeń do celów emerytalno- rentowych (RP-7),
3) prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących świadczeń socjalnych,
4) dekretacja dokumentów finansowych-upoważnienie księgowego,
5) prowadzenie akt zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych, macierzyńskich i wychowawczych,
6) sporządzanie deklaracji do ZUS-u DRA, RCA, RSA,
7) wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach,
8) pełna obsługa programu: bankowość elektroniczna-System MultiCash – wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne,
9) sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracowników,
10) sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT 11, PIT 40),
11) wykonywanie innych  prac zleconych  przez dyrektora Poradni,
12) zastępowanie głównego księgowego w czasie choroby, urlopu lub innych przyczyn nieobecności.

12. Do zadań specjalisty ds. administracyjnych należy:
      1) prowadzenie dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczno-            logopedyczną (np. wydawanie wniosków, rejestr zgłoszeń, sporządzanie opinii,             orzeczeń).
      2)  we współpracy z księgowością prowadzenie spraw finansowych Poradni.
      3) przygotowywanie sprawozdań i pism dla władz  samorządowych, sprawujących nadzór              pedagogiczny, placówek oświatowy i innych instytucji.
      4)  prowadzenie spraw pracowniczych i teczek akt osobowych.
      5)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych i innej dokumentacji majątkowej.
      6)  wykonywanie innych  prac zleconych  przez dyrektora Poradni.

13. Do zadań robotnika należy:
  1)  dbałość o mienie w poradni, dokonywanie bieżących napraw sprzętu np. meble, krany;
  2) wykonywanie prac porządkowych wokół budynku poradni i na ulicy w części      
       przylegającej do ogrodzenia oraz dbałość o zieleńce;
      3)  wykonywanie innych prac zleconych  przez dyrektora poradni.

14. Do zadań sprzątaczki należy:
1) utrzymywanie na bieżąco czystości i porządku na terenie Poradni szczególnie poprzez:
a) odkurzanie,
b) mycie podłóg i drzwi,
c) utrzymywanie w czystości mebli biurowych,
d) mycie urządzeń higieniczno-sanitarnych
2)  sprzątanie w czasie remontów
3)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Poradni.

15. Obowiązkowy wymiar godzin, wymiar urlopu wypoczynkowego i zasad jego wykorzystania przez pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

16. Pracownicy pedagogiczni w ramach obowiązującego wymiaru godzin, w zależności od potrzeb prowadzą: diagnozowanie, opiniowanie, rozwijają uzdolnienia uczniów, prowadzą grupy wsparcia, mediacje, interwencje kryzysowe, działalność profilaktyczną, terapeutyczną, informacyjno-szkoleniową, poradnictwo, konsultacje, biorą udział w posiedzeniach zespołów orzekających, współpracują ze środowiskiem lokalnym w tym organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży (objętych opieką Poradni). Działalność ta może być prowadzona  w Poradni, jak również w środowisku ucznia, w tym rodzinnym.

17. Pracownik pedagogiczny Poradni ma prawo do samodzielnego doboru metod
i kształtowania   swojego warsztatu  pracy.

18. Pracownik pedagogiczny Poradni ma prawo i obowiązek do podnoszenia swoich  kwalifikacji  i  doskonalenia własnego warsztatu pracy.

19. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych poradni określają przepisy: Karta Nauczyciela  – Ustawa z dnia 26 stycznia1982r. z późniejszymi zmianami.

Dział  VII.    Dokumentacja Poradni

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony
w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

3) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez   publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (rozp. MEN Dz.U. 2002/23/225 ze zm.).
a) karty indywidualne uczniów zawierające materiały z badań, terapii i innej pomocy,
b) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
c) dzienniki zajęć specjalistycznych,
d) księgę protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych,
e) księgę protokołów z posiedzeń zespołów orzekających,
f) księgę udzielonej pomocy,
g) księgę ewidencji badanych,
h) zeszyt - porad bez badań,
i) zeszyt - praca poza poradnią.

4)    inne określone w odrębnych przepisach (księgowość, kancelaria).


Dział  VIII.    Postanowienia końcowe

1.  Poradnia posiada pieczątkę o treści:

Poradnia
                    Psychologiczno-Pedagogiczna
             98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a
                            tel. 43 823 36 34
                            REGON 000734972

2. Pieczątką są sygnowane wszystkie dokumenty wychodzące z poradni, a w szczególności orzeczenia i opinie.

3. Zasady i tryb czynności kancelaryjnych w poradni określa Zarządzenie nr 49/2012 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia normatyw kancelaryjnych dostosowanych do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. Zarządzenie zawiera:

1). „Instrukcję kancelaryjną”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
2). „Jednolity rzeczowy wykaz akt”, stanowiący załącznik nr 2
     do   zarządzenia,
3) „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt”, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,

4.  Poradnia prowadzi dokumentację inną niż zanotowano w normatywach kancelaryjnych,         zgodnie z odrębnymi przepisami (np. sprawy finansowo-księgowe).

5. Poradnia jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

6.  Poradnia może pozyskiwać środki finansowe poza budżetowe i wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem, na jakie zostały przekazane.

7. Czynności ekonomiczno-finansowe prowadzone są przez księgowość Poradni. Księgi rachunkowe są przechowywane w budynku Poradni. Za bhp odpowiada dyrektor Poradni we współpracy z pracownikiem wskazanym przez Starostwo Powiatowe.

8. Wszelkie zmiany do Statutu Poradni wprowadzane są w formie uchwał przez Radę Pedagogiczną.


Traci moc:
Uchwała z dnia 04.03.2011r. nr  4/10/11 Rady  Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Zduńskiej Woli w sprawie przyjęcia statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (protokół nr  4/2010/2011).
    
                 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                             Katarzyna Piotrowska - Dyrektor Poradni

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/10/11
Rady  Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zduńskiej Woli
z dnia  04. 03.2011    (protokół nr 4/2010/2011)

w sprawie
przyjęcia  statutu  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli

Na podstawie:

 • Ustawa z dn. 07.09.1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  Ustawa z dn. 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 21.11.2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 • Ustawa o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r. – (Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 • Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. – (Dz.U. z 2009r., nr 152, poz. 1223 z póź zm.)
 • rozp. MEN z dn. 17.11.2010 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r., nr. 228, poz. 1488);
 • Rozp. MENiS z dn.11.12.2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z  2002, nr. 223, poz. 1869 z późn. zm.);
 • Rozp. MEN z dn.18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – (Dz.U. z 2008r., nr 173, poz. 1072);
 • rozp. MEN z dn. 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r., nr 228, poz. 1487);

§ 1

Rada Pedagogiczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli uchwala Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr 3/08/09 z dnia 21.11.2008r. Rady  Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli w sprawie statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (protokół nr  4/2008/2009).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Poradni.

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Katarzyna Piotrowska

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 4/10/11
Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli

STATUT
PORADNI  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ  W ZDUŃSKIEJ WOLI


Dział I.    Postanowienia ogólne

§ 1

Poradnia nosi nazwę – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli i w dalszej części statutu będzie nazywana Poradnią.

§ 2

Siedziba Poradni znajduje się w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 3a.

§ 3

Poradnia została utworzona na mocy ustawy o systemie oświaty z dnia 15.07.1961r. oraz Zarządzenia MEN z dnia 01.08.1964r., przez Inspektora Oświaty w Zduńskiej Woli dnia 01.04.1968r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

Organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli od dnia 01.01.1999 r. jest Rada Powiatu Zduńskowolskiego.

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.

§ 5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zasięgiem swoim obejmuje placówki oświatowo- wychowawcze w rejonie powiatu zduńskowolskiego.

1. W Zduńskiej Woli:

przedszkola:

Publiczne Przedszkole Nr 2    ul. Getta Żydowskiego 17
Publiczne Przedszkole Nr 3    ul. Szadkowska 22
Publiczne Przedszkole Nr 4    ul. Żeromskiego 6
Publiczne Przedszkole Nr 5    ul. Zielona 11
Publiczne Przedszkole Nr 6    ul. Żytnia 19/23
Publiczne Przedszkole Nr 7    ul. Karsznicka 112
Publiczne Przedszkole Nr 9    ul. Baczyńskiego 11
Publiczne Przedszkole Nr 10  ul. Zielona 47
Publiczne Przedszkole Nr 11  ul. Sieradzka 7

szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2   ul. Spacerowa 90
Szkoła Podstawowa Nr 6   ul. Złota 67
Szkoła Podstawowa Nr 7   ul. Wodna 32
Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi   ul. Kilińskiego 27
Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 46a
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Żeromskiego 2/4
Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. 1 Maja 27

gimnazja:

Publiczne Gimnazjum Nr 1  ul. Parkowa 5
Publiczne Gimnazjum Nr 2  ul. Łaska 84
Publiczne Gimnazjum Nr 3  ul. 1 Maja 27
Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Kilińskiego 27
Publiczne Gimnazjum Nr 5  ul. Wileńska 3

szkoły ponadgimnazjalne:

I Liceum Ogólnokształcące ul. Dąbrowskiego 6
II Liceum Ogólnokształcące ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Żeromskiego 10
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Łaska 61
Zespół Szkół  ul. Okrzei 6
Zespół Szkół Zawodowych ZDZ w Łodzi z Siedzibą w Zduńskiej Woli ul. KEN 3
Liceum Plastyczne ul. Sieradzka 29

szkoły  specjalne:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – ul. Zielona 59a

Przedszkole specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14
Gimnazjum Specjalne Nr 6           
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

2. W gminie Zduńska Wola:

przedszkola:

Gminne Przedszkole w Ochraniewie
Gminne Przedszkole w Tymienicach

szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
Szkoła Podstawowa w Izabelowie
Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
Szkoła Podstawowa w Krobanowie

gimnazja i zespoły szkół:

Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach

szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
(szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjum)

3. W mieście i gminie Szadek:

Publiczne Przedszkole w Szadku

szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach
Szkoła Podstawowa w Krokocicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sikucinie

gimnazja i zespoły szkół:

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku
Gimnazjum Społeczne Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach

4. W gminie Zapolice:

Publiczne Przedszkole w Zapolicach

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rembieszowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach (szkoła podstawowa i gimnazjum)
(szkoła podstawowa z filią w Holendrach)

§ 6

Poradnia jest placówką publiczną, korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.


Dział II. Cele i zadania poradni

§ 1

1. Poradnia realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Celem Poradni jest zapewnienie dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

3.  Do zadań Poradni należy w szczególności:

1)   diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a)  predyspozycji i uzdolnień,

b)  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c)  specyficznych trudności w uczeniu się;

2)   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a)  szczególnie uzdolnionych,

b)  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych   niedostosowaniem społecznym,

c)  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d)  z zaburzeniami komunikacji językowej,

e)  z chorobami przewlekłymi;

3)   prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin;

4)   pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5)   wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8)   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

9)   współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10)  współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13)  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14)  udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

4. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

1)   diagnozowanie;

2)   opiniowanie;

4)   rozwijanie uzdolnień;

3)   działalność terapeutyczną;

4)   prowadzenie grup wsparcia;

5)   prowadzenie mediacji;

6)   interwencję kryzysową;

7)   działalność profilaktyczną;

8)   poradnictwo;

9)   konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 2

1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły, przedszkola oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

3. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi Poradnię, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły, przedszkola i ich rodzicom.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szczególności obejmuje:

1) diagnozowanie środowiska ucznia;

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki poradni;

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

8) wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;

9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

10) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

13) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 3

Zadaniem Poradni jest opiniowanie i orzekanie.

§ 4

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego;

2) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

3) specyficznych trudności w uczeniu się;

4) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

5) zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera) z nauki drugiego języka obcego;

6) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

7) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

8) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

9) innych określonych w odrębnych przepisach;

10) innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

5. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

8) podpis dyrektora Poradni.

6. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

7. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§ 5

1. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozp. MEN z dn. 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zespoły orzekające, które wydają:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. Zespół orzekający, wydaje orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie
działania Poradni.

1) W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.

2) Zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

3) Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje zespół działający w poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4) Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

3. Zespoły orzekające powołuje dyrektor Poradni. W skład zespołu wchodzą: dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog oraz lekarz. W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

4. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 6

1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zwanych dalej wnioskodawcą.

2. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.

3. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu orzekającego, o których
mowa w § 6 ust. 1.

4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor
Poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do
rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

5. Dyrektor Poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii wraz z
wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

6. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie;

2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

3) określenie celu i przyczyny, dla których niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii;

4) podpis wnioskodawcy.

7. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych i lekarskich.

8. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

9. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania
przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

1) okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

3) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

10. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

11. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

12. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii, albo przedstawiona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają członkowie zespołu lub inne osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.

13. Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala termin posiedzenia zespołu. Do wniosku przewodniczący dołącza posiadaną przez Poradnię dokumentację dotyczącą dziecka, informując o tym wnioskodawcę.

14. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

15. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

16. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów, a w razie równej liczby głosów, rozstrzygającym jest głos przewodniczącego zespołu.

17. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z
uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

18. Orzeczenie albo opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

19. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego
przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 1–4 do rozp. MEN z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych - Dz.U. z 2008r.nr 173, poz. 1072

20. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:

1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) wszystkie najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

21. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole.

22. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu
edukacyjnego w tej szkole.

23. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

24. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje się na czas określony, wskazany
w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, na czas nie krótszy niż 30
dni, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły.

25. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:

1) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

2) w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;

3) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

26. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

27. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje orzeczenie uchylające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania.

28. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:

1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń;

3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

29. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania
przedszkolnego, odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania albo odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. W uzasadnieniu zespół stwierdza, że zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego
albo potrzeba indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania czy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

30. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

31. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zawiera:

1) datę wydania opinii;

2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;

3) podstawę prawną opinii;

4) skład zespołu, który wydał opinię;

5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb;

8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy;

9) podpis przewodniczącego zespołu.

32. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

33. Orzeczenie odmowne powinno zawierać:

1) datę wydania orzeczenia;

2) numer orzeczenia;

3) podstawę prawną orzeczenia;

4) skład zespołu, który wydał orzeczenie;

5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6) stwierdzenie, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania;

7) uzasadnienie;

8) pouczenie o przysługującym odwołaniu;

9) podpis przewodniczącego zespołu.

34. Uzasadnienie orzeczenia odmownego powinno zawierać w szczególności: wskazanie faktów, które zespół uznał za istotne w sprawie oraz przyczyn, z powodu których odmówił orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo indywidualnego nauczania.

35. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

36. Opinia, odmowna zawiera:

1) datę wydania opinii,

2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,

3) podstawę prawną opinii,

4) skład zespołu, który wydał opinię,

5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,

6) stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,

7) uzasadnienie,

8) podpis przewodniczącego zespołu.

37. Uzasadnienie, zawiera w szczególności: wskazanie faktów, które zespół uznał za istotne w sprawie, oraz przyczyn, z powodu których uznał, że nie zachodzi potrzeba objęcia
dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 7

1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem, że orzeczenie odmowne doręcza się w jednym egzemplarzu.

3. Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać kopię orzeczenia albo opinii, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

4. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

5. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

6. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

7. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, o którym mowa w pkt. 5.

8. Kurator oświaty może, w miarę potrzeb, zasięgnąć opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

9. Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty odwołanie nie przysługuje.

10. Do postępowania w sprawach o wydanie orzeczenia, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 8

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 71 b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć, organizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są organizowane oddziały przedszkolne, organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, dyrektor szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizuje indywidualne nauczanie.

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt.1 i 2 należy dołączyć odpowiednio orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

4. Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.

§ 10

W sytuacji gdy szkoła nie jest w stanie udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalecanej w orzeczeniu, pomoc taką, na wniosek rodzica, zapewnia Poradnia.

§ 11

1. W Poradni może być powołany zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zespół jest powołany przez dyrektora Poradni.

2. Szczegółowe działania zespołu określa Regulamin pracy zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§ 12

W zakresie diagnozy Poradnia prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

§ 13

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Poradni może być organizowana w formie:

1) zajęć specjalistycznych:
     korekcyjno-kompensacyjnych,
     logopedycznych,
     socjoterapeutycznych
     inne o charakterze terapeutycznym

2) oddziaływań psychoterapeutycznych z elementami terapii rodzinnej i mediacji;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5) porad dla uczniów;

6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

7) zajęć dla dzieci z niską gotowością szkolną;

8) wieloaspektowego wspierania dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością;

9) zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów

2. Objęcie ucznia pomocą, o której mowa w pkt. 1 może odbywać się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli, pełnoletnich uczniów.

3. Zajęcia specjalistyczne organizuje się:

1) korekcyjno-kompensacyjne - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) logopedyczne - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;

3) socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

4. Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.

5. Zajęcia psychoterapeutyczne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, ograniczania zachowań dysfunkcyjnych uczniów, kształtowania u nich równowagi emocjonalnej i dojrzałości społecznej oraz wspierania ich rozwoju. Pomoc obejmuje uczniów, rodziców (opiekunów) i nauczycieli w formie konsultacji, informacji i instruktażu, przekazywanych materiałów oraz zajęć seminaryjno-warsztatowych.

6. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia ich umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczo-edukacyjnych.

7. W zakresie poradnictwa zawodowego Poradnia pomaga uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia w formie badań preferencji zawodowych, zajęć warsztatowych, aktywizujących do samodzielnego podejmowania decyzji zawodowych oraz konsultacje. Prowadzone są także działania informacyjne kierowane do rodziców, opiekunów i nauczycieli.

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych w celu ukierunkowywania ich kreatywnego myślenia, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz podnoszenia ich kompetencji społeczno-emocjonalnych.


Dział III. Organizacja pracy Poradni z innymi placówkami

§ 1

Poradnia współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

§ 2

1. Współpraca Poradni między innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie przekazywania Kart Indywidualnych dzieci, w przypadku gdy Poradnia w Zduńskiej Woli nie jest placówką właściwą do udzielenia pomocy dziecku np. z uwagi na zmianę przez nie miejsca zamieszkania, odbywa się zgodnie z następującymi procedurami:

1) Rodzic (prawny opiekun) dziecka, kieruje do dyrektora Poradni pisemny wniosek w sprawie przekazania Karty Indywidualnej dziecka, który zawiera:

a) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia

b) dokładny adres zamieszkania

c) prośbę o wskazanie poradni właściwej do udzielenia dziecku pomocy oraz o przekazanie dokumentacji z badań i innych czynności uzupełniających, które wykonano w stosunku do dziecka w PPP w Zduńskiej Woli

d) podpis rodzica (prawnego opiekuna), datę wystawienia wniosku.

2) W ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia wniosku, dyrektor Poradni sporządza protokół z przekazania Karty Indywidualnej dziecka do poradni właściwej do udzielenia mu pomocy.

3) Protokół z przekazania Karty Indywidualnej dziecka do poradni właściwej do udzielenia mu pomocy zawiera:

a) oznaczenie poradni przekazującej Kartę Indywidualną dziecka;

b) oznaczenie poradni właściwej do udzielenia mu pomocy;

c) chronologiczny spis dokumentów zawartych w Karcie Indywidualnej dziecka;

d) datę wystawienia oraz podpis dyrektora sporządzającego protokół;

e) miejsce na podpis dyrektora poradni właściwej do udzielenia dziecku pomocy;

f) datę odbioru dokumentów.

4) Przekazanie Karty Indywidualnej dziecka, następuje drogą pocztową - za potwierdzeniem odbioru, lub poprzez oddelegowanego pracownika w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku rodzica lub prawnego opiekuna.

5) Dyrektor poradni właściwej do udzielenia dziecku pomocy potwierdza odbiór Karty Indywidualnej dziecka (badania i inne czynności uzupełniające wykonane w Poradni w Zduńskiej Woli) poprzez podpisanie protokołu dołączonego do dokumentacji.

6) Protokół z przekazania Karty Indywidualnej dziecka, podpisany przez dyrektora poradni właściwej do uczulenia mu pomocy, jest odsyłany drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) do poradni, która go sporządziła lub przekazany pracownikowi tej poradni.

§ 3

1. Poradnia współdziałania z przedszkolami i szkołami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1) udzielanie pomocy nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień dzieci;

2) udzielanie pomocy i wsparcia merytorycznego nauczycielom w rozpoznawaniu przyczyn trudności dydaktycznych, w tym specyficznych trudności w nauce;

3) współpracę z nauczycielami klas I-III i specjalistami w rozpoznawaniu u uczniów szkół podstawowych ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

4) współpracę przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz planów działań wspierających wobec dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

5) uczestniczenie w spotkaniach zespołów zajmujących się planowaniem, koordynowaniem i ocenianiem efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) udzielanie pomocy i wsparcia merytorycznego nauczycielom w realizowaniu przez nich zadań edukacyjnych oraz rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

7) powadzenie edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

8) pomoc nauczycielom i rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych;

9) współpracę w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne, trudności w relacjach interpersonalnych z rówieśnikami, w rodzinie i w środowisku szkolnym;

10) udzielanie pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

11) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

12) współpracę z nauczycielami i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole w podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów i rodziców;

13) udzielanie pomocy i wsparcia merytorycznego nauczycielom w realizowaniu przez nich zadań edukacyjnych oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14) pomoc nauczycielom i rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych;

2. Pracownicy Poradni mogą udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom, rodzicom i uczniom w Poradni oraz w środowisku domowym i szkolnym.

§ 4

1. Pracownicy Poradni podejmują współpracę na rzecz dziecka i jego środowiska rodzinnego i szkolnego z instytucjami np. PCPR, ośrodkami pomocy społecznej, domem dziecka, sądami, policją, kuratorami sądowymi, placówkami opieki medycznej i organizacjami pozarządowymi przede wszystkim w zakresie przemocy w środowisku domowym i szkolnym, uzależnień, wykorzystywania seksualnego, prób S, opóźnień i zaburzeń rozwojowych oraz rozpoznawania i wspierania uzdolnień.

2. We współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli pracownicy Poradni udzielają wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach na terenie działania Poradni w zakresie rozpoznawania uzdolnień oraz przyczyn trudności edukacyjnych uczniów i organizowania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Dział IV. Organa Poradni, ich kompetencje, zasady współdziałania i sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 1

1. Organami Poradni są:

a) Dyrektor Poradni

b) Rada Pedagogiczna

§ 2

1. Poradnią kieruje dyrektor, który jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, któremu powierzono to stanowisko.

2. Stanowisko dyrektora Poradni, z zastrzeżeniem ust. 3, powierza organ prowadzący Poradnię.

3. Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora Poradni może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

4 Kandydata na stanowisko dyrektora Poradni wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3.

5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący Poradnię powołuje komisję konkursową.

7. Inne sprawy dotyczące komisji konkursowej i przebiegu konkursu regulują zapisy art. 36 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 z późniejszymi zmianami.

8. Stanowisko dyrektora Poradni powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż rok szkolny.

9. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w pkt. 8.

10. Uprawnienia i obowiązki dyrektora wynikają z artykułu 39 ustawy o systemie oświaty i obejmują:

1) kierowanie działaniami placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;

5) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pomocy poradni;

6) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom rady pedagogicznej;

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w celu organizacji praktyk pedagogicznych;

11. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i dla pracowników, którzy nie są nauczycielami.

12. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni.

13. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

§ 3

1. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni Poradni.

2. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym realizującym zadania statutowe – opiniuje, wnioskuje, zatwierdza w formie uchwał w sprawach związanych z organizacją pracy Poradni i działalnością merytoryczną.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

4. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu pracy, przed jego zakończeniem oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

6. Dyrektor poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy poradni i sprawozdań z ich realizacji;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników poradni.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego Poradni;

3) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. W zebraniach Rady może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po uprzednim powiadomieniu dyrektora.

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian i przyjmuje w formie uchwał.

11. Dyrektor jako przewodniczący Rady może zapraszać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się poza pensum godzin.

13. Obecność członków Rady na posiedzeniu jest obowiązkowa.

14. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora.

15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

16. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym i dotyczą:

 • innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • planów pracy poradni i sprawozdań z ich realizacji/program wychowawczy, program rozwoju, regulamin rady pedagogicznej,
 • statutu poradni
 • organizacji planu doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni

17. W głosowaniu tajnym Rada podejmuje decyzje w sprawach:

 • opiniowania kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w poradni i odwoływania ich z funkcji
 • wniosku o odwołanie dyrektora poradni.

18. Rada Pedagogiczna w sposób jawny opiniuje:

 • organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć
 • projekt planu finansowego poradni
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych wyróżnień
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych

19. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

20. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 4

1. Działalność poszczególnych organów Poradni powinna być zgodna z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. W przypadku przekroczenia kompetencji przez którykolwiek z organów, wynikających z przepisów prawa oświatowego, organ prowadzący placówkę, na wniosek jednego z organów bada zasadność zgłoszonego wniosku, rozpatruje go i powiadamia o sposobie i trybie jego załatwienia.

2. Spory i konflikty rozstrzygane są na następujących zasadach:

1) poszanowania obu stron;

2) wysłuchania obu stron;

3) obiektywnego ustosunkowania się do przedmiotu konfliktu;

4) dążenia do polubownego rozstrzygnięcia sporu;

5) bieżącego rozstrzygania kwestii spornych.

3. W przypadku konfliktu między:

1) klient - pracownik Poradni osobą negocjującą jest dyrektor Poradni, a w sytuacji nierozstrzygnięcia organ prowadzący;

2) pracownik – dyrektor – powołuje się osobę lub osoby z grona pedagogicznego negocjujące sprawę. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu organ prowadzący;

3) pracownik – pracownik – osobami negocjującymi maże być dyrektor bądź inny pracownik spośród Rady Pedagogicznej.

W przypadku konfliktu między pracownikiem Poradni a jej dyrektorem Rada Pedagogiczna może wyłonić 3-osobowy zespół rozjemczy, którego zadaniem jest doprowadzenie stron do ugody lub jeśli stwierdzono poważne naruszenie przepisów Karty Nauczyciela lub Kodeksu Pracy, wnioskowanie do organu prowadzącego bądź do dyrektora Poradni o ukaranie strony winnej tego konfliktu.


Dział V. Organizacja pracy Poradni

§ 1

1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się teren działania Poradni, liczbę pracowników oraz liczbę godzin ogólnych i godzin ponadwymiarowych wynikających z potrzeb Poradni.

3. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy rozkład ustalony przez dyrektora Poradni na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

4. W Poradni działają zespoły problemowe ds. diagnozy psychologicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej w tym dysleksji, diagnozy i terapii logopedycznej, profilaktyki.

5. Posiedzenia zespołów problemowych odbywają się przynajmniej raz do roku i są protokołowane.

6. Poradnia działa przez cały rok jako placówka nieferyjna.

7. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.


Dział VI. Pracownicy Poradni

§ 1

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, których zadania określają zakresy czynności zawarte w teczkach osobowych.

2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

2. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie minimalizowania nieprawidłowości i zaburzeń sfery emocjonalnej, społecznej i poznawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

4) wspieranie nauczycieli w opracowywaniu realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających wobec dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole w zakresie dostosowywania metod pracy do właściwości psychofizycznych i specyfiki zaburzeń szczególnie poznawczych i emocjonalnych uczniów,

5) określanie form i sposobów udzielania uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

6) podejmowanie interwencji kryzysowych na terenie przedszkoli i szkół

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w zakresie: usprawniania zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, umiejętności pisania i czytania, podnoszenia podstawowych umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom i propagowania zdrowego stylu życia;

3) wspieranie nauczycieli w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających wobec dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych, doboru form i metod pracy oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych;

4) wspieranie i edukacja rodziców w zakresie właściwego funkcjonowania dzieci w sferze społecznej i związanej z nauką szkolną.

4. Do zadań logopedy należy:

1) przeprowadzanie badań przesiewowych poza poradnią, w szczególności przedszkolach i w szkołach, w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadzenie terapii logopedycznej w zależności od rozpoznanych potrzeb,

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogiczno- logopedycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju mowy, eliminowania nieprawidłowości artykulacyjnych i innych zaburzeń mowy wynikających z całościowych zaburzeń rozwojowych np. upośledzenia umysłowego, autyzmu;

5) podejmowanie działań profilaktycznych poza poradnią, w szczególności przedszkolach i w szkołach, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

6) wspieranie nauczycieli w realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz planów działań wspierających wobec dzieci i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zakresie usprawniania komunikacji i poszerzania kompetencji językowej uczniów;

5. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) diagnozowanie preferencji zawodowych uczniów oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej;

2) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, na terenie szkół i Poradni;

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

4) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a) rynku pracy

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

6. Zadania wymienione w pkt. 2,3,4,5 mogą być realizowane w Poradni, szkołach, przedszkolach i w środowisku rodzinnym ucznia.

7. W Poradni na umowę zlecenie jest zatrudniony lekarz, który bierze udział w posiedzeniach zespołów orzekających oraz w konsultacjach, w przypadkach wymagających wsparcia.

8. Oprócz pracowników pedagogicznych poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

9. Do zadań głównego księgowego należy:

1) wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,

2) prowadzenie rachunkowości Poradni,

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6) zorganizowanie komórki księgowości w sposób zapewniający ochronę mienia społecznego, kontrolę wykonywania zadań planowych oraz prawidłowy rozrachunek gospodarczy,

7) kierowanie pracę służby finansowo-księgowej,

8) zorganizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych,

9) nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów, sporządzanie sprawozdań finansowych,

10) kontrola prawidłowego przekazywania i zabezpieczenia wszelkiej dokumentacji finansowo- księgowej,

11) ścisłe przestrzeganie w toku realizacjo budżetu,

12) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie spraw finansowo-księgowych,

13) sprawowanie kontroli wewnętrznej,

14) przestrzeganie zasad w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,

15) przestrzeganie dyscypliny finansowej,

16) podpisywanie w imieniu placówki:
       - dokumentów bankowych,
       - wszystkich innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących spraw finansowo-księgowych, a wymagających podpis Głównego Księgowego,

17) nadzór nad terminowym i zgodnym pod względem formalnym i rzeczowym wykonywaniem wszystkich prac przez podległy mu personel, a wynikających z zakresem prac księgowości,

18) prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym sporządzenie sprawozdań o dochodach i wydatkach,

19) sporządzanie bilansu prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym,

20) opracowywanie wytycznych w sprawie organizacji inwentaryzacji oraz kontrola przebiegu inwentaryzacji.

10. Do zadań specjalisty ds. księgowych należy:

1) prowadzenie dokumentacji potrąceń z wynagrodzenia pracowników Poradni,

2) wyliczanie i wystawianie czynnym i byłym pracownikom zaświadczeń do celów emerytalno- rentowych (RP-7),

3) prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących świadczeń socjalnych,

4) dekretacja dokumentów finansowych-upoważnienie księgowego,

5) prowadzenie akt zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych, macierzyńskich i wychowawczych,

6) sporządzanie deklaracji do ZUS-u DRA, RCA, RSA,

7) wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach,

8) pełna obsługa programu: bankowość elektroniczna-System MultiCash – wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne,

9) sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracowników,

10) sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT 11, PIT 40),

11) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Poradni,

12) zastępowanie głównego księgowego w czasie choroby, urlopu lub innych przyczyn nieobecności.

11. Do zadań specjalisty ds. administracyjnych należy:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczno- logopedyczną (np. wydawanie wniosków, rejestr zgłoszeń, sporządzanie opinii, orzeczeń).

2) we współpracy z księgowością prowadzenie spraw finansowych Poradni.

3) przygotowywanie sprawozdań i pism dla władz samorządowych, sprawujących nadzór pedagogiczny, placówek oświatowy i innych instytucji.

4) prowadzenie spraw pracowniczych i teczek akt osobowych.

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i innej dokumentacji majątkowej.

6) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Poradni.

12. Do zadań robotnika należy:

1) dbałość o mienie w poradni, dokonywanie bieżących napraw sprzętu np. meble, krany;

2) wykonywanie prac porządkowych wokół budynku poradni i na ulicy w części przylegającej do ogrodzenia oraz dbałość o zieleńce;

3) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora poradni.

13. Do zadań sprzątaczki należy:

1) utrzymywanie na bieżąco czystości i porządku na terenie Poradni szczególnie poprzez

a) odkurzanie

b) mycie podłóg drzwi

c) utrzymywanie w czystości mebli biurowych

d) mycie urządzeń higieniczno-sanitarnych

2) sprzątanie w czasie remontów.

3) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Poradni.

14. Obowiązkowy wymiar godzin, wymiar urlopu wypoczynkowego i zasad jego wykorzystania przez pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

15. Pracownicy pedagogiczni w ramach obowiązującego wymiaru godzin, w zależności od potrzeb prowadzą: diagnozowanie, opiniowanie, rozwijają uzdolnienia uczniów, prowadzą grupy wsparcia, mediacje, interwencje kryzysowe, działalność profilaktyczną, terapeutyczną, informacyjno-szkoleniową, poradnictwo, konsultacje. Działalność ta może być prowadzona w Poradni, jak również w środowisku ucznia, w tym rodzinnym.

16. Pracownik pedagogiczny Poradni ma prawo do samodzielnego doboru metod i kształtowania swojego warsztatu pracy.

17. Pracownik pedagogiczny Poradni ma prawo i obowiązek do podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy.

18. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych poradni określają przepisy: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia1982r. z późniejszymi zmianami.


Dział VII. Dokumentacja Poradni

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;

3) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (rozp. MEN Dz.U. 2002/23/225).

a) karty indywidualne uczniów zawierające materiały z badań, terapii i innej pomocy;

b) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;

c) dzienniki zajęć specjalistycznych;

d) księgę protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych;

e) księgę protokołów z posiedzeń zespołów orzekających;

f) księgę udzielonej pomocy;

g) księgę ewidencji badanych;

h) zeszyt - porad bez badań;

i) zeszyt - praca poza poradnią

4) inne określone w odrębnych przepisach (księgowość, kancelaria)


Dział VIII. Postanowienia końcowe


1. Poradnia posiada pieczątkę o treści:

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a
tel. 43 823 36 34
REGON 000734972

2. Pieczątką są sygnowane wszystkie dokumenty wychodzące z poradni, a w szczególności orzeczenia i opinie.

3. Zasady i tryb czynności kancelaryjnych w poradni określa Instrukcja kancelaryjna określona przez Zarządzenie nr 27 MEN z dnia 15.11.1991r. w sprawie ustalenia ramowego jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych rządowej administracji specjalnej dla spraw oświaty (Dz. Urz. MEN nr 7/91, poz. 33) oraz załącznik do zarządzenia 4/91 Kuratora Oświaty w Sieradzu.

4. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Poradnia jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

6. Poradnia może pozyskiwać środki finansowe poza budżetowe i wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem, na jakie zostały przekazane.

7. Czynności ekonomiczno-finansowe prowadzone są przez księgowość Poradni. Księgi rachunkowe są przechowywane w budynku Poradni. Za bhp odpowiada dyrektor we współpracy z pracownikiem wskazanym przez Starostwo Powiatowe.

8. Wszelkie zmiany do Statutu Poradni wprowadzane są w formie uchwał przez radę pedagogiczną.


Traci moc:
Uchwała z dn. 21.11.2008r. nr 3/08/09 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli w sprawie przyjęcia statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (protokół nr 4/2008/2009).

Przewodniczący Rady PedagogicznejOpublikował: Katarzyna Piotrowska
Publikacja dnia: 21.09.2015
Podpisał: Katarzyna Piotrowska
Dokument z dnia: 07.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 481